TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és a személyes adatok védelemről szóló nemzeti jogszabályok értelmében az

Aramis Pharma Kft. („Aramis Pharma Kft.” és/vagy „a Vállalat” és/vagy „mi”) mint adatkezelő szándéka az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek hiánytalan betartása annak érdekében, hogy a felhasználók továbbra is rábízzák a személyes adataikat.

A személyes adatok kezeléséről szóló jelen tájékoztató a velünk megosztott személyes (azaz az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó) adatok kezelésével kapcsolatos irányelveket tartalmazza. Az irányelvek az alábbi területeket érintik:

 • A személyes adatok gyűjtése;
 • A személyes adatok;
 • Az adatkezelés célja;
 • Az adatkezelés jogalapja;
 • A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának feltételei;
 • Gyermekekre vonatkozó tájékoztatás;
 • A személyes adatok biztonságos megőrzése;
 • Az Ön személyes adatokkal kapcsolatban fennálló jogai;
 • A személyes adatok megőrzésének időtartama;
 • A személyes adatok kezeléséról szóló tájékoztatás felülvizsgálata.

Ha további kérdése van, vagy bővebb információt szeretne arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, vagy gyakorolni szeretné a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, érdeklődjön az adatvédelmi tisztviselőnél az alábbi elérhetőségeken:

 •  postai úton a következő címen: 1095 Budapest, Mester u. 28./B III/5. és/vagy
 • faxon a következő számon: +36/1-299-2003
 • e-mailben a következő címen: dpo.hu@zentiva.com.

A személyes adatok gyűjtése

A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk, ha kitölti és beküldi a webhelyünkön található „Kapcsolat” űrlapot, és/vagy bármely más módon és okból kapcsolatba lép velünk.

Automatikusan gyűjtünk Önt érintő személyes adatokat akkor is, ha Ön a webhelyünkre látogat. Bővebb információt a cookie-król szóló tájékoztató tartalmaz.

A személyes adatok és az adatkezelés célja

Amennyiben Ön a webhelyünkre látogat, és/vagy kitölti és beküldi a webhelyünkön található „Kapcsolat” űrlapot, és/vagy bármely más módon és okból kapcsolatba lép velünk, az alábbi, Önt érintő és Ön által megosztott személyes adatokat kezeljük:

 • azonosítóadatok (név, családnév);
 • kapcsolattartási adatok (adott esetben magán/munkahelyi e-mail-cím, magán/munkahelyi telefonszám);
 • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
 • (adott esetben fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
 • (adott esetben) terület/foglalkozás/szakma/munkahely/beosztás/szakterület/végzettség/tudományos titulus.

A személyes adatokat csak az Ön által meghatározott célból, a közöttünk fennálló kapcsolat jellege (pl. IT-erőforrások, közönség- és kereskedelmi kapcsolatok, kommunikáció, üzletfejlesztés, gyógyszermellékhatás-figyelési rendszer, minőségbiztosítási rendszer kezelése stb.) alapján kezeljük.

Az Önt érintő személyes adatok fent meg nem határozott célból való kezelése a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az Önnel fennálló kapcsolatunk jellegének és céljának függvényében az Önt érintő személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • Az Ön önkéntes kapcsolatfelvétel útján kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) paragrafus a) bekezdés); és/vagy
 • Ha az adatkezelésre valamely közöttünk létrejött szerződés teljesítése céljából van szükség (GDPR 6. cikk (1) paragrafus b) bekezdés); és/vagy
 • Ha az adatkezelésre valamely jogszabályi kötelezettségünk teljesítése céljából van szükség (GDPR 6. cikk (1) paragrafus c) bekezdés); és/vagy
 • Ha az adatkezelés az Önt megillető jogok és alapvető szabadságok sérelme nélkül, bizonyos jogos érdekeink érvényesítése céljából történik (GDPR 6. cikk (1) paragrafus f) bekezdés).

Ha az adatkezelés az Ön önkéntes kapcsolatfelvétel útján kifejezett hozzájárulásával történik (GDPR 6. cikk (1) paragrafus a) bekezdés), a hozzájárulását bármikor díjmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Előfordulhat, hogy az adatkezelésre az Önt megillető jogok és alapvető szabadságok sérelme nélkül, a Vállalat bizonyos jogos érdekeinek érvényesítése céljából kerül sor. Ilyen jogos érdekek:

 • Visszaélések megelőzése, feltárása és az ügyükben való nyomozás, beleértve a csalást és a pénzmosást, valamint a terrorista akciók finanszírozását;
 • Üzletfejlesztés;
 • Kereskedelmi kockázatok elemzése és kezelése;
 • Az Aramis Pharma Kft-hez tartozó jogi személyeket vagy a (szerződéses) partnereinket megillető, jogszabály által biztosított vagy szerződéses jogok védelme és kötelezettségek teljesítése;
 • Belső nyilvántartások, hivatkozások, feljegyzések kezelése;
 • Szervezeti erőforrások kezelése;
 • A vállalat eszközeinek, ügyfeleinek és beszállítóinak védelme és biztonsága;
 • Bármely igény, cselekvés vagy eljárás (ideértve, de nem korlátozódva dokumentumvázlatok elkészítésére és a dokumentumok áttekintésére, a tranzakciók végrehajtásához szükséges dokumentumvázlatok elkészítésére, jogi tanács kérésére, valamint a viták elrendezésének elősegítésére);
 • A tevékenységünkre vonatkozó szabályok, jogszabályok és rendelkezések teljesítésének biztosítása, beleértve az illetékes (központi és/vagy helyi) állami intézményekkel/hatóságokkal való együttműködést.

A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának feltételei

A személyes adatokat a Vállalat mint a személyes adatok kezelője használja.

Az adatkezelés Ön által meghatározott, az Önnel fennálló kapcsolatunkon alapuló céljával kapcsolatos feladatok teljesítésének elősegítése érdekében előfordulhat, hogy az adatkezelés jogszabályban előírt vagy konkrét céljának megfelelő és csak a szükségesre korlátozódott személyes adatokat megosztjuk a következőkkel:

 • Egyéb, az Aramis Pharma Kft-hez tartozó jogi személyek
 • Egyéb partnerek (üzletfelek) (például a kapcsolatunkban közvetlenül vagy közvetve részt vevő partnerek [üzletfelek]);
 • Bankok, bármilyen típusú pénzátutalással kapcsolatban;
 • Illetékes állami (központi és/vagy helyi) intézmények/hatóságok;
 • Az operatív működést elősegítő szolgáltatók (pl. futárcégek, telekommunikációs, informatikai, archiváló stb. szolgáltatók);
 • Tanácsadók (pl. könyvvizsgálók, jogászok stb.);
 • Üzleti partnerek, befektetők, (aktuális vagy potenciális) a kereskedelmi eszközökkel kapcsolatos tranzakciók elősegítésére (esetlegesen beleértve a beolvadást, a tulajdonszerzést, az adósságátruházást vagy a termékértékesítést);

Az adatok befogadóinak korábban meghatározott kategóriáira vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében.

A személyes adatokat csak az alkalmazandó jogszabályi előírások betartásával, az Ön megfelelő értesítésével továbbítjuk az Európai Unión és/vagy Európai Gazdasági Térségen kívül vagy bármely nemzetközi szervezetnek.

Ilyen esetben nem terjed ki Önre a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is.

Gyermekekre vonatkozó tájékoztatás

Webhelyünket felnőtt látogatóknak terveztük. Szándékunk szerint nem kezeljük olyan személyek személyes adatait, akik tudomásunk szerint 16 év alattiak. A tudomásunk szerint 16 év alattiak személyes adatait csak a gyermek szüleinek vagy a gyermek felett szülői/gyámsági felügyeletet gyakorló személyek előzetes hozzájárulásával kezeljük. Kérelem alapján ezen jogi képviselő jogosult a kiskorú által megadott adatok megtekintésére és a jelen tájékoztatóban ismertetett, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok gyakorlására.

A személyes adatok biztonságos megőrzése

A Vállalat a személyes adatokat oly módon kezeli, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az illetéktelen vagy jogsértő kezelés, az adatvesztés, -megsemmisítés vagy -rongálás elleni, megfelelő technikai és szervezeti lépések megtételével biztosított védelmet.

Szabályzataink, eljárásaink és képzéseink biztosítják az adatok védelmét, titkosságát és biztonságát. Rendszeresen felülvizsgáljuk az alkalmazott intézkedések megfelelőségét, hogy megőrizzük a birtokunkban lévő személyes adatok biztonságát.

Az adatok interneten (például e-mailen) keresztüli továbbítása azonban sohasem biztonságos. Ebből adódóan, bár megfelelő intézkedéseket teszünk a személyes adatok megóvására, nem garantálhatjuk az interneten keresztül a rendelkezésünkre bocsátott adatok biztonságát.

 Az Ön személyes adatokkal kapcsolatban fennálló jogai

Ha a jogszabályok másként nem rendelkeznek, Önt az alábbi jogok illetik meg a személyes adatai kezelésével kapcsolatban:

 • Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Önt érintő személyes adatok kezeléséről, és hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a kezelési információkhoz.
 • Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan és/vagy hiányos személyes adatokat, beleértve további nyilatkozat biztosítását.
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy a személyes adatokat a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; ez nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a ránk vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése, vagy közérdek, vagy a hatóságok által alkalmazott gyakorlat, vagy a népegészségügy területét érintő közérdek, vagy közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás vagy statisztikai cél, amennyiben törléshez/elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának elérését, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 •  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását; vagy az adatkezelés céljából már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli őket; vagy Ön tiltakozik az adatfeldolgozás ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Vállalat jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, kivéve ha az adatkezelés közérdekű, vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy a Vállalat jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, beleértve az ezen alapuló profilalkotást. Ebben az esetben a Vállalat a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • A hozzájárulás visszavonására irányuló jog: Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozna bennünket, ha ez technikailag megvalósítható, és ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
 •  Panasz benyújtásához való jog: Ön jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH);
 • A kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatályával kapcsolatos jog: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve ha az adatkezelés valamely szerződés teljesítése érdekében szükséges, vagy meghozatalát jog teszi lehetővé, és amely megfelelő intézkedéseket biztosít az Ön jogainak, szabadságainak vagy érdekeinek védelmére, vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben a fent meghatározottak értelmében nem kíván panaszt benyújtani a NAIH-hoz, jogait az alábbi elérhetőségek valamelyikén benyújtott beadványon keresztül is gyakorolhatja:

 •  postai úton a következő címen: 1095 Budapest, Mester u. 28./B III/5. és/vagy
 • faxon a következő számon: +36/1-299-2003
 • e-mailben a következő címen: dpo.hu@zentiva.com

Elveink szerint (telefonon vagy személyesen közölt) szóbeli kérelmeket nem fogadunk el tekintettel arra, hogy nincs módunkban a kérelemre azonnal, a kérelem elemzése és a kérelmet benyújtó személyazonosságának megbízható megállapítása nélkül reagálni.

A beadványokat indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhez vételétől számított legfeljebb egy hónapon belül megválaszoljuk. Szükség esetén ez az időszak két hónapra is kiterjedhet, mely esetben a beadvány kézhez vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújtunk a meghosszabbított határidőtől és a késedelem okáról.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatokat a közöttünk fennálló kapcsolat és annak célja függvényében az üzleti területünkön felmerülő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamig, vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott elévülési ideig (például a szerződéses jogviszony megszűnését követő 10 évig), vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott archiválási kötelezettség teljesítéséig (például a gyógyszermellékhatás-figyelés területen alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően) őrizzük meg.

A személyes adatok kezeléséról szóló tájékoztatás felülvizsgálata

Az adatvédelmi tájékoztatót folyamatosan felülvizsgáljuk, és az esetleges módosításokat előzetes értesítés nélkül közzétesszük, ám az esetleges felülvizsgálatról értesítjük az érdekelteket. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át az adatkezelésről szóló tájékoztatót a webhelyünkön, hogy mindig naprakész ismeretekkel rendelkezzen a személyes adatok Vállalatunk általi kezeléséről.

Az utolsó felülvizsgálat napja: 2019. július 19.